WETENSCHAPSFILOSOFIE: brug tussen reguliere en complementaire zorg

Accreditatie

Zie Algemene Informatie SNRO

Inleiding

In deze enerverende cursus wordt diepgaand ingegaan op de wetenschapsfilosofische grondslagen van de complementaire zorg. Volgens sommige reguliere wetenschappers hebben de zogenaamde alternatieve of complementaire behandelingen geen recht van bestaan, hooguit zouden successen te danken zijn aan geluk of het placebo-effect. Het is evenwel goed om een gefundeerd weerwoord te hebben tegen de critici. De doelstelling van deze cursus is niet om een tegenstelling tussen reguliere en complementaire behandelingen te creëren, maar de dialoog aan te gaan vanuit een volstrekte gelijkheid. Voor die beoogde dialoog moet men kennis en kunde hebben.
Dat verkrijgt men in deze cursus.

Docent
De cursus wordt gegeven door Joop Burgerhout, die graden heeft in een aantal sociaal-wetenschappelijke disciplines en de wetenschapsfilosofie. Hij is als docent verbonden aan een hogeschool en publiceerde met grote regelmaat artikelen.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 5 uur. De cursisten worden geacht hierin een actieve bijdrage te leveren. Zij bereiden zich voor aan de hand van literatuur die verstrekt zal worden door Dutch University College (DUC).
Doelgroep

De cursus staat open voor beroepsbeoefenaars in het complementaire veld: o.a. therapeuten, counselors, coaches

Nadere informatie:

Binnen de gezondheidszorg en onderwijswereld zijn drie grote stromingen te onderscheiden:

De reguliere, natuurwetenschappelijke traditie

De reguliere traditie kenmerkt zich dat zij door de overheid erkend wordt. De wetenschappelijke aanpak, zoals die ooit verwoord is door prof. A.D. de Groot, is haar methodische voedingsbron. Filosofisch bezien is K.R. Popper de legitimator. Meten is weten, en falsificeren; double blind-onderzoek en reproduceerbaarheid zijn de termen die hierbij horen.

De casuïstische traditie

De stromingen die een ander wetenschappelijk model hebben, hebben de casuïstiek als hoofdbron. Acupunctuur, iriscopie, de leer van de humores, de homeopathie e.d. zijn goede voorbeelden. Het wetenschappelijke model laat zich moeilijk in ‘meten=weten’ en double blind-onderzoek vatten. Casuïstiek is maatgevend, waardoor reproduceerbaarheid niet in aanmerking komt als wetenschappelijke eis.

De tradities met een niet te controleren kenbron

Tot slot zijn er tradities die een niet te controleren kenbron hebben. De resultaten zijn evenwel te verifiëren. Reiki, gebedsgenezing, healing … de genezer is het medium.

De deelnemers aan deze cursus dienen te werken in een van de drie hierboven genoemde stromingen. Er zal steeds worden gekeken in welke traditie hun werkveld zich bevindt.

De volgende vragen komen aan bod in de cursus

  • Wat is wetenschap? Is er een rangorde in wetenschap? Wat zijn de filosofische en sociologische legitimaties?
  • Hebben de drie vormen van wetenschap bestaansrecht en zo ja, voor wie? Marktwerking (vraag en aanbod) is een belangrijk thema: zonder vraag verdampt het aanbod. Hoe wordt de wetenschap gevormd door de vraag?
  • Welke ethische vraagstukken zijn er binnen deze drie stromingen, en welke binnen de ontmoeting tussen deze drie?

Binnen de hoor- en werkcolleges hebben de deelnemers alle gelegenheid om hun eigen ervaringen te bespreken en te verhelderen, wat zal moeten resulteren in een gezamenlijke, door de deelnemers geschreven bundel, waarin zij vanuit hun eigen vakgebied ingaan op de besproken filosofische consequenties. De bundel zal gepubliceerd worden waarbij de namen van de cursisten als auteur worden vermeld.

Aantal deelnemers:

Minimaal 8 – maximaal 16 personen

Docent:

Drs. Joop Burgerhout (therapeut, sociaal wetenschapper en wetenschapsfilosoof, DUC Teaching & Research Fellow)

Aantal sbu 120 = ec’s 4,3

30 uur: 5 bijeenkomsten van 5 uur

55 uur: literatuuronderzoek (circa 300 pagina's)

30 uur: schrijven van een paper

5 uur: intervisie

LOCATIE: Voorschoten (nader te bepalen)

KOSTEN: Euro 400,=; incl. begeleiding, beoordeling paper, certificaat, koffie/thee; excl. literatuur; lunchpakket zelf meenemen

DUC-certificaat: geaccrediteerd SNRO-HBO Conform

DATA: worden nader bekendgemaakt

Dag 1:

Wat is wetenschap? Wat zijn kenbronnen?

Het theorema van Thomas: something is real when it is real in its consequences

Historisch overzicht van wetenschapsopvattingen

De samenhang tussen geloof, wetenschap en maatschappelijke antwoorden

Opdracht voorafgaand aan de dag: studenten krijgen opdracht om hun eigen wetenschapsopvatting kenbaar te maken

Opdracht aan het eind van de dag: kritische bezinning op de eigen mening,

zoals die aan het begin van de dag is geformuleerd

Dag 2:

De paradigmatische benadering van wetenschap

Empirisme, rationalisme, positivitisme, kritisch rationalisme

Kuhn, Feyerabend, Popper

Methoden van onderzoek

Andere kenbronnen: gnosis, intuitie, openbaring

East is east and west is west, and never the two will meet?

Naar een synthese?

Opdracht: hoe zien de cursisten het gesprek met andersdenkenden?

Dag 3:

Vervolg op de laatste opdracht

Hoe kunnen we een eigen opvatting huldigen? Hoe kunnen we het beste van regulier

en complementair verenigen?

Meten = weten? Double blind? Reproduceerbaarheid? Over de leugen binnen

de reguliere wetenschappen, maar wat is het alternatief?

Opdracht: paper

Dag 4 + 5:

De deelnemers dragen hun artikelen voor. Ze worden vooraf gezonden naar de studenten. Ze worden besproken en er worden afspraken gemaakt over de definitieve publicatie in papier of digitale vorm.

 

De artikelen kunnen vermeld worden op de DUC-website onder het tabblad ‘Publicaties”.

De deelnemers’ naam wordt vermeld als auteur.

Startdatum: 31-12-9999
Vrije plaatsen 10 van 10
Prijs € 400,00
Locatie Denksportcentrum
Deel dit evenement