Psychologie en Complementaire Gezondheidszorg (HBO-Conform)

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen en trainingen (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.0

 SNRO-keurmerk-hbo-bij-en-nascholing

Accreditatie: code SNRO SA 14.0530.42130.AO.007.00

Afstandsonderwijs/Thuisstudie + hoor-/responsiecolleges

U wilt een HBO-diploma, studeren in uw eigen tempo en op tijden die u uitkomen, studeren zonder reistijd, een diploma halen en toch nog kunnen werken, na uw werkzame periode uw interessegebied vergroten.

Hebt u het gevoel dat uw baan niet meer de voldoening geeft die het had? Ambieert u een hogere functie binnen het bedrijf maar hebt u nog niet het juiste diploma? Wilt u een nieuwe stap in uw carrière zetten? Heeft de crisis er voor gezorgd dat u zich oriënteert op andere sectoren? Of wilt u in uw vrije tijd (post-pensioen) kennis nemen van de vele ontwikkelingen in diverse wetenschapsgebieden?
Dan is dat een goede drijfveer om een nieuwe HBO-studie te volgen.

Een HBO-thuisstudie volgen bij DUC Educational Centre heeft een toegevoegde waarde!!

Als we het over een thuisstudie hebben, praten we over leren op afstand. Dit houdt in dat u niet fysiek bij de lessen aanwezig hoeft te zijn. Maar door middel van boeken, het beantwoorden van vragen en het schrijven van enkele korte papers, de leerstof tot u neemt. Wij achten het echter van belang enkele collegedagen toe te voegen om de bestudeerde leerstof, op basis van casussen, in groepen te bespreken.

U wordt begeleid door een eigen docent/tutor. Met de docent/tutor onderhoudt u voornamelijk via de mail contact. Een andere mogelijkheid die soms gebruikt wordt is via Skype of telefonisch.

Een thuisstudie op HBO-niveau is net zo veel waard als een 'reguliere' opleiding. En wordt dan ook bij een accreditatie-instituut erkend.

Inleiding

Praktijkgerichte opleiding ter voorbereiding op verdere Afstandsonderwijs-studieprogramma's zoals: "Praktische Toegepaste Psychologie" en "MPsBK + responsie colleges". De opleiding is ook apart te volgen. De opleiding PCG kan ook een 'brug' slaan naar de bij-/nascholingsopleiding MPsBK-Integraal.

Het Afstandsonderwijs/Thuisstudie programma "Psychologie en Complementaire Gezondheidszorg" omvat een zestal Modules. Elke module is opgedeeld in een aantal leereenheden: zie verder Curriculum voor de gedetailleerde beschrijving bij de Leereenheden en Voorwaarden voor studie.

Beginvereisten: minimaal mbo+/hbo-opleidingsniveau / praktijk

De voorwaarden om deel te nemen aan deze hbo-opleiding zijn

- Een beginniveau van MBO+/HBO denk- en werkniveau. Dat kan aangetoond worden met een diploma. Soms is dat niet mogelijk. In dat geval kan een toelatingsonderzoek nodig zijn.

- DUC Educational Centre kan daarvoor zorgen. De kosten daarvan bedragen 100 euro;

- U bent voor minstens 12 uur per week werkzaam als beroepsbeoefenaar of als vrijwilliger. Het dienen werkzaamheden in de complementaire sector te zijn of binnen het sociale domein.

Aanbod studiestof

De studiestof wordt aangeboden via literatuurstudie, 6 collegedagen, power point presentaties en films/dvd's en getoetst middels huiswerkopdrachten (portfolio), inleveren casussen, cliëntenverslag van ca. 12 -20 pagina's -waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan rode en gele vlaggen-, open boek-examen.

Doelgroep

- Beroepsbeoefenaren in o.a. onderwijs, zorgsector, cultureel en maatschappelijk werk, (semi)overheid, mediapraktijk, coaching, alsmede iedereen die zijn kennis en ervaring wil verbreden op het gebied van psychologie, ontwikkelingspsychologie en sociale psychologie, complementaire zorg, ethiek,  en deze verworvenheid wil benutten in zijn werk of in de persoonlijke levenssfeer, in uitwisseling met anderen.

- Schoolverlaters die door middel van de combinatie van werk en studie een diploma op niveau willen behalen

Leerdoelen

Het ontwikkelen van 'wetenschappelijke' kennis, inzicht, bekwaamheden en houdingen in de benadering van coaching, psychologie, ontwikkelingspsychologie en sociale psychologie, ethiek, complementaire geneeskunde (zie verder Curriculum).

Belangrijke overwegingen zijn hierbij dat de student na het volgen van deze opleiding, over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid beschikt die noodzakelijk en nuttig zijn voor het kunnen uitoefenen van een beroep in een multiculturele en multisociale samenleving.

Toelichting Studieprogramma

 pdfCurriculum Psychologie en Complementaire Gezondheidszorg (HBO-Conform)

Elke module levert een aantal studiepunten op. Het studieprogramma is geïndividualiseerd, d.w.z. dat eigen inbreng mogelijk is.

Het studieprogramma kan in deeltijd worden bestudeerd en omvat een tijdsduur van ca. 6 maanden.

(Opmerking: afhankelijk van de beschikbare tijd of het studietempo kan het studieprogramma korter of langer duren. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden).

Hoofddocent/tutor: Drs. Joop Burgerhout (psycholoog/godsdienstsocioloog/criminoloog)

Joop Burgerhout is o.a. deskundig op het gebied van het verlenen van psychosociale hulp- en dienstverlening en opzetten van projecten en supervisor sociaal-culturele werkers. Hij doceert aan en begeleidt studenten in de 'toegepast psychologische' studierichting. Hij deed onderzoek naar diverse maatschappelijke vraagstukken en publiceerde vele rapportages.

Gastdocenten:............................

Supervisor: Assoc. Prof. Will Dubbeling M.A., Ph.D. (decaan DUC)

Kosten: € 675,00 incl. beoordeling portfolio - 6 collegedagen – diploma – koffie/thee; excl. studieboeken; Open-boek Examen 

Euro 50,00.

Betaling cursuskosten in 2 termijnen mogelijk; 1e termijn bij inschrijving, 2e termijn na drie maanden.

Aantal deelnemers: minimaal 20

Na afloop van de studie en mits voldaan aan de voorwaarden wordt een DUC-diploma (SNRO/HBO-Conform) (478 sbu = 17,5 ects) uitgereikt.

 

 

 

Vrije plaatsen 20 van 20
Prijs € 675,00
Deel dit evenement