Praktische Toegepaste Psychologie + Applicatiecursus

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01

De DUC-Opleiding PTP + ACB* (Applicatiecursus Complementaire Behandelwijzen voor professionals) is tevens erkend voor de NFG en het NVPA**.

Accreditatie: VVH (60 nascholingspunten in de categorie "Algemeen Therapeutische Deskundigheidsbevordering").

Inleiding

Het studieprogramma PTP omvat 12 modules. Zie verder het gedetailleerde Studieprogramma.

Doelgroep

1) Het (post)HBO-studieprogramma Praktische Toegepaste Psychologie is bedoeld voor professionele beroepsbeoefenaren binnen de sectoren gezondheidszorg (Complementair Therapeuten), maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD), sociaal-pedagogische hulpverlening (SPH), culturele en maatschappelijke vorming (CMV), en toegepaste psychologie (TP). De HBO-vooropleiding dient NVAO-geaccrediteerd te zijn**. Zij dienen tijdens dit studieprogramma aantoonbaar per week minimaal 8 cliëntcontacturen te hebben binnen een eigen praktijk, in loondienst of door een werkervaringsplaats.

n.b. Op basis van het DUC-diploma PTP/(ACB*) + (aankomende)praktijkvoering kan bij de NFG (Nederlands Federatie Gezondheidszorg en het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen) een lidmaatschap worden aangevraagd [en daarmee mogelijke vergoeding door zorgverzekeraars]. Wij adviseren u echter zich vooraf bij deze beroepsverenigingen te informeren!!. 

2) Verder vinden verpleegkundigen (HBO-V), afgestudeerden personeel en arbeid (AMA), remedial teachers (PABO), Pastoraal Werkers (VPW), coaches en trainers (NOBCO), in dit studieprogramma praktisch toepasbare kennis, hetgeen een verrijking/verdieping op reeds verworven kennis en ervaring betekent en bijdraagt aan een betere beroepsuitoefening.

 Leerdoelen

(Post)-HBO-studenten die deelnemen aan dit Afstandsonderwijsprogramma verwerven verdere kennis, inzichten, attitudes en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening. De competenties coachen en counselen worden breder praktijkgericht ontwikkeld.

Naast deze competenties wordt van een beroepsbeoefenaar verwacht dat hij:

* sociaal en communicatief vaardig is

* maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef heeft

* creatief is in het aandragen van oplossingen bij complexe vraagstukken

De bovenvermelde kerncompetenties zijn ingebed in de zgn. Dublin descriptoren (zie de DUC-website).

In het studieprogramma zijn de 'leerdoelen' per module verder uitgewerkt.

Toelichting Studieprogramma

pdfPTP Curriculum 

pdfPTP Applicatiecursus Complementaire behandelwijzen voor professionals 

Het studieprogramma PTP is modulair van opzet, waarbij elke module is opgedeeld in een aantal leereenheden. Elke module levert een aantal studiepunten op.

Het studieprogramma is geïndividualiseerd (d.w.z. dat eigen inbreng mogelijk is) en wordt gevolgd via afstandsonderwijs + groepsbijeenkomsten, zoals geformuleerd door DUC Educational Centre.
Aangezien door de beroepsuitoefening praktijkervaring wordt verondersteld, kan deze gecorreleerd worden aan de theorie van het studieprogramma.
Bij de beantwoording van de vragen (per module), in de papers, audiovisueel materiaal, en scriptie worden ervaring en theoretische kennis in samenhang tot uitdrukking gebracht.

Het studieprogramma PTP (kennis-modules) kan in deeltijd worden  bestudeerd en omvat een tijdsduur van ca. 3 jaar*.
Hierbij gaan wij uit van een gemiddelde studieduur van 10 uur per week . Uitgaande van totaal 1241 studiebelastinguren (sbu) (= 44 ECTS-punten (European Credit Transfer System) : 10 uur per week = 124 weken. Per jaar 42 weken.
*opmerking: afhankelijk van de beschikbare tijd of het studietempo kan het studieprogramma korter of langer duren.

Na afronding van de studie en mits voldaan aan de gestelde eisen, wordt een DUC-Bachelordiploma PTP uitgereikt (conform SNRO/HBO-niveau).
Het is ook mogelijk losse modules te bestuderen. Voor deze onderdelen wordt een DUC-certificaat verleend.
(n.b. Indien schriftelijk kan worden aangetoond dat men bepaalde onderdelen/modules al heeft gevolgd (< 2 jaar geleden) bij DUC of een ander onderwijsinstituut, kan er eventueel vrijstelling worden verleend).

Studiebelastinguren/punten: per module worden afhankelijk van de omvang (aantal pagina’s literatuur en vragen) een variabel aantal sbu en daarnaast voor elke paper 30 sbu toegekend.

Voor de eindscriptie worden 150 sbu toegekend.
Totaal 12 modules = 1081 sbu (incl. papers) = 38 ects + 150 sbu (scriptie) = 6 ects. Totaal 44 ects.

Intake: Voorafgaand aan de studie wordt een intakegesprek gevoerd. Kosten: € 50,=.

Docent/tutor: Drs. Joop Burgerhout (psycholoog/godsdienstsocioloog/criminoloog)

Joop Burgerhout is o.a. deskundig op het gebied van het verlenen van psychosociale hulp- en dienstverlening en opzetten van projecten en supervisor sociaal-culturele werkers. Hij doceert aan en begeleidt studenten in de 'toegepast psychologische' studierichting. Hij deed onderzoek naar diverse maatschappelijke vraagstukken en publiceerde vele rapportages.

Supervisor: Assoc. Prof. Will Dubbeling M.A., Ph.D.

Kosten: € 2035,= voor de gehele opleiding (kennis-modules 1 t/m 12) (incl. begeleiding , paper- en scriptiebeoordeling, DUC-diploma); betaling in 4 termijnen mogelijk: 1e termijn bij aanvang studie, 2e termijn na 6 mnd; 3e termijn na 12 mnd; 4e termijn na 18 mnd (vóór inlevering eindscriptie). Het diploma wordt uitgereikt nadat aan alle verplichtingen is voldaan en alle betalingen zijn ontvangen.
Men verplicht zich tot inschrijving voor de gehele studie!!

Kosten per losse module: € 200,=; Studieboeken: ca. € 435,= (zelf aan te schaffen)

 

 

Vrije plaatsen 10 van 10
Prijs € 2.035,00
Deel dit evenement