Afstandsonderwijs/Blended Learning (post)-hbo

Binnen het DUC-Afstandsonderwijs wordt er gecommuniceerd tussen tutor en student op tijden die zij zelf kiezen, bijvoorbeeld via email, skype of telefonisch.

In de ontwikkeling van onze onderwijsideeën hebben wij onze didactiek gebaseerd op psychologisch onderzoek bij volwassenen-studie. Studenten kunnen niet alleen in de hun beschikbare tijd en op basis van hun capaciteiten studeren, maar hebben bij de geïndividualiseerde programma’s ook de gelegenheid richting aan hun studie te geven door eigen inbreng in het curriculum, binnen de vereiste academische standaards.

pdfDoelstellingen en uitgangspunten afstandsonderwijs

Accreditatie:

SNRO-keurmerk-hbo-systeemDUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

European Association for Distance LearningDUC Educational Centre/Dutch University College is lid van de European Association for Distance Learning (EADL)

Kernpunten:

  • Studeren in deeltijd, in eigen tempo, in eigen omgeving
  • Naast zelfstudie ook (responsie)-colleges
  • Eigen inbreng mogelijk in studieprogramma
  • Begeleiding via e-mail door gekwalificeerde tutoren
  • Aanvang studie op elk gewenst moment
  • Per module (leereenheden): vragen en papers
  • Tentamens
  • Afsluiting studie op basis van een scriptie.

Het is ook mogelijk losse modules te bestuderen, bijvoorbeeld op basis van vrijstelling. Hierbij is eigen inbreng mogelijk. Bij voldoende punten wordt een DUC-certificaat verstrekt. Na het voltooien van een volledige studie wordt een DUC-diploma verleend.

De DUC-programma’s zijn er op gericht te voldoen aan de ‘Dublin descriptoren’

Kwalificaties Bachelor

Kennis en inzicht

Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is.

Toepassen kennis en inzicht

Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied.

Oordeelsvorming

Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten.

Communicatie

Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten.

Leervaardigheden

Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan.

Kwalificaties Master

Oordeelsvorming

Is in staat om oordelen te formuleren op grond van onvolledige of beperkte informatie en daarbij rekening te houden met sociaal-maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden, die zijn verbonden aan het toepassen van de eigen kennis en oordelen.

Communicatie

Is in staat om conclusies, alsmede de kennis, motieven en overwegingen die hieraan ten grondslag liggen, duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen op een publiek van specialisten of niet-specialisten. Toepassen kennis en inzicht. Is in staat om kennis en inzicht en probleemoplossende vermogens toe te passen in nieuwe of onbekende omstandigheden binnen een bredere (of multidisciplinaire) context die gerelateerd is aan het vakgebied. Is in staat om kennis te integreren en met complexe materie om te gaan.

Kennis en inzicht

Heeft aantoonbare kennis en inzicht, gebaseerd op de kennis en het inzicht op het niveau van Bachelor en die deze overtreffen en/of verdiepen, alsmede een basis of een kans bieden om een originele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en/of toepassen van ideeën, vaak in onderzoeksverband.

Leervaardigheden

Bezit de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels zelfbestuur of autonoom karakter.

CONSULTANT Vedische Studies & Ramayana

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

Doelgroep

Het 1-jarige (post)HBO-studieprogramma Consultant Vedische Studies & Ramayana is bedoeld voor studenten en volwassenen die zich willen verdiepen in het brede spectrum van de vedische wetenschap.
De Veda’s zijn de oudste optekeningen van de mensheid en de heilige geschriften van bijna een miljard mensen overal in de wereld. Tegelijk zijn ze ook de minst begrepen en minst toegankelijke geschriften.
Ondanks dat ze talloze malen uitgebreid zijn becommentarieerd door wetenschappers, filosofen en andere geleerden, is hun betekenis veelal onduidelijk gebleken.

CONSULTANT Vedische Studies & Upanishads

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen en & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'.
Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

Inleiding
(NB Dit studieprogramma bevat zowel Nederlandstalige als Engelstalige literatuur)

De Veda's zijn het eeuwenoude erfgoed van de oud-Indiase traditie van wijsheid. Het doel van deze leergang is om inzicht te verkrijgen in de diepere betekenis van de Vedische mantra's en in de onschatbare waarde van haar praktische toepassingen. Sinds onheuglijke tijden hebben mensen nagedacht over de vraagstukken van het leven. Er zijn veel bronnen waaruit we kunnen putten, waarvan de bron van de beschaving en wijsheid van de Veda's de oudste en meest oorspronkelijke is.

PSYCHOLOGIE en Complementaire Gezondheidszorg (HBO-Conform)

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen en trainingen (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

SNRO-keurmerk-hbo-bij-en-nascholing

Afstandsonderwijs/Thuisstudie + hoor-/responsiecolleges

Als we het over een thuisstudie hebben, praten we over leren op afstand. Dit houdt in dat u niet fysiek bij de lessen aanwezig hoeft te zijn. Maar door middel van boeken, het beantwoorden van vragen en het schrijven van enkele korte papers, de leerstof tot u neemt. Wij achten het echter van belang enkele responsiecolleges toe te voegen om de bestudeerde leerstof, op basis van casussen, in groepen te bespreken.

U wordt begeleid door een eigen docent/tutor. Met de docent/tutor onderhoudt u voornamelijk via de mail contact. Een andere mogelijkheid die soms gebruikt wordt is via Skype of telefonisch.

Een DUC-thuisstudie op HBO-niveau is net zo veel waard als een 'reguliere' opleiding. En wordt dan ook bij een accreditatie-instituut erkend.

 

CONSULTANT Vedische Astrologie

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

Het doel van de opleiding Consultant Vedische Astrologie is om inzicht te verkrijgen in de diepere betekenis van ons bestaan aan de hand van de Vedische Astrologie. Ze is de wiskunde van de natuur en een volledige wetenschap van de tijdsplanning van het leven. Haar doel is om als levensagenda, wegwijzer en spirituele gids inzicht te geven in wie we zijn en wat onze specifieke rol en missie is in dit leven.

CONSULTANT Ayurvedische Gezondheidszorg

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

Ayurveda is een van de belangrijkste praktische toepassingen van de Vedische wetenschap. Ze is gebaseerd op het inzicht in het geheel van het bestaan, schepping en menselijke evolutie en hoe deze kennis succesvol in het leven van alledag toe te passen. De Ayurvedische benadering is holistisch, d.w.z. dat ze geest, lichaam, gedrag en omgeving als een eenheid beschouwt.