Teksten ter overdenking + zelftestvragen


oktober/december 2018 - editie

Filosofie

Wijsheid regeert

Filosofie is een van de edelste activiteiten waarmee we ons bezig kunnen houden, want zij bevordert de wijsheid. En wijsheid gaat met twee voordelen gepaard: diepgang en toepasbaarheid.

Wijsheid is in de eerste plaats levensinzicht. Inzicht is als zodanig een zekere klaarheid van oordeel die het mogelijk maakt door te dringen tot de kern die schuilgaat onder het oppervlak en achter de schijn.

In de Oudheid noemde Seneca wijsheid 'de enige vrijheid'. Juvenalis noemde wijsheid 'titelhoudster van het geluk'. In het Nieuwe Testament merkt Jezus op: 'Gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken'. Wijsheid is het kennen van de waarheid omtrent alles wat in het leven van belang is. Wijsheid is een glimp opvangen van het fundamentele en het inzien van ten minste een splinter van de betekenis van alles wat ons omgeeft.

De wijze valt niet snel ten prooi aan zinsbegoocheling en laat zich niet opschrikken of in verwarring brengen. Van elke situatie doorziet hij ook de verborgen zijde. Hij is geduldig en afgemeten in zijn respons.

Wijsheid laat zich niet haasten noch tot onbezonnen acties verleiden. Een wijs persoon is diepzinnig. Een wijze is nooit een buiten zonder binnen. Elk laagje vernis breng je aan op een massieve ondergrond. Een wijs mens beoordeelt elk ding in zijn context en kent alles de waarde toe die het toekomt.

Leven aan de oppervlakte is het gangbare leven; de schuimlaag wordt er gretig genuttigd, maar het eigenlijke brouwsel blijft onaangeroerd. Filosofen zijn daarentegen juist nieuwsgierig naar de diepte.  Maar bovenal is wijsheid praktisch. Zij biedt ons een leidraad voor het juiste leven. Daarom is het streven ernaar de tijd en de moeite waard.

uit: Filosofie voor Dummies

1] Kan ik onderschrijven dat wijsheid met twee voordelen gepaard gaat: diepgang en toepasbaarheid.

2] Ben ik als wijze mens geduldig en afgemeten in mijn respons.

3] Beoordeel ik elke ervaring in zijn context en ken ik alles de waarde toe die het toekomt.

4] Vind ik het streven naar wijsheid de tijd en de moeite waard.

Het is aan te bevelen om de antwoorden (kort) schriftelijk vast te leggen, zodat u bij het nalezen daarvan daarop kunt reflecteren.

Religie

Een blik onder het oppervlak van de wereld

Sommige mensen geloven dat een mens wordt geboren, leeft en sterft. Met andere woorden, sommige mensen denken dat je bestaan begint op het moment van conceptie en ophoudt wanneer je lichaam ter aarde wordt besteld. Maar volgens de grote kabbalisten in de geschiedenis heeft het leven meer te bieden dan je op het eerste gezicht zou denken.

De kabbalist heeft tot taak een blik onder het ogenschijnlijk harde oppervlak van de werkelijkheid van de wereld te werpen en een glimp op te vangen van de werkelijkheid van God. Kabbalisten zijn er vast van overtuigd dat je door middel van daden en gebed, door studie en intense contemplatie van de abstracte, onkenbare God een duidelijker en reëler begrip van de werkelijkheid kunt krijgen.

Kabbalisten weten dat de materiële wereld vaak zo'n verwarrende invloed op de menselijke geest en menselijke waarnemingen heeft, dat sommige mensen God niet meer zien en zelfs het bestaan van God ontkennen. Het doel van de kabbalist is God als middelpunt van de hele werkelijkheid te zien. De kabbala laat je zien hoe je God moet leren kennen en herinnert je eraan dat datgene wat mensen zien vaak een illusie is.

Het is verleidelijk om te zeggen dat kabbalisten wantrouwig staan tegenover oppervlakken, maar dat klopt niet helemaal. Het is nauwkeuriger om te zeggen dat een kabbalist het oppervlak van dingen ziet en het als zodanig herkent. Een voorbeeld: je kijkt naar het menselijk lichaam en ziet alle uitelijke kenmerken. Als je het daarbij zou laten, zou je een nauwkeurig beeld van de uiterlijke vorm van het lichaam krijgen. Maar onder die uiterlijke vorm bevinden zich de grotere en kleinere organen, de bloedvaten en aderen en allerlei soorten cellen, én zijn er allerlei soorten lichamelijke functies die tegelijkertijd werkzaam zijn.

Een kabbalist maakt dezelfde aanname van de wereld: het oppervlak dat je kunt zien, bestaat daadwerkelijk en biedt veel informatie over de wereld zelf; maar onder dat oppervlak vinden allerlei activiteiten plaats die van vitaal belang zijn voor een vollediger begrip van Gods heelal.

Kabbalisten geloven dat de wereld waarin mensen leven niet de harmonieuze wereld is die het zou kunnen zijn. Wanneer kabbalisten het hebben over de tuin van Eden, hebben ze een beeld voor ogen van een wereld in harmonie. Het is in feite de taak van elk individu al het mogelijke te doen om de disharmonie te corrigeren en de orde in de dingen te herstellen. Kabbalisten onderwijzen dat het de taak van de mens is om de fundamentele krachten in de wereld op een juiste menselijke manier te benutten.

uit: Kabbala voor Dummies

1] Onderschrijf ik het doel van de Kabbalist om God als middelpunt van de hele werkelijkheid te zien.

2] Ik zie het als mijn taak om, met het beeld voor ogen om de wereld in harmonie te zien, de disharmonie te corrigeren en de orde der dingen te herstellen.

3] Het is ook mijn intentie om de fundamentele krachten in de wereld op een juiste menselijke manier te benutten.

Het is aan te bevelen om de antwoorden (kort) schriftelijk vast te leggen, zodat u bij het nalezen daarvan daarop kunt reflecteren.

Spiritualiteit

Op de spirituele oefenweg

Alles is voortdurend in beweging. Niets is bestendig, niets is duurzaam. Dat weten we en toch lopen we meestal met oogkleppen op door het leven en geloven dat het eigenlijke nog moet komen. Doch wanneer we ons op een spirituele weg begeven, beseffen we plotseling en onmiddellijk onze vergankelijkheid en ervaren tegelijk hoe we aan de dingen gehecht zijn, door hartstochten en hebzucht gegrepen worden en onophoudelijk achter onze voorstellingen en ideeën over geluk aan lopen zonder in te zien dat alles al voorhanden is, omdat de vervulling van ons leven in het hier en nu ligt. Dat we weten dat we vergankelijk zijn, vervult ons met angst. We bespeuren onze vervreemding van het leven en proberen de scherven van ons ik met behulp van psychologische programma's weer aan elkaar te lijmen.

Op een spirituele oefenweg wordt echter niets meer aan elkaar gelijmd. Die leidt ons veeleer naar de grond van alles, daarheen waar geen scheiding is. Op deze weg kan niets worden bereikt, het is alleen maar zaak daar aan te komen waar we al zijn en altijd al waren. We stellen ons open voor dat wat is. De weg hierheen is niet het doen, maar het zijn.

Het gaat erom tot ons ware wezen door te dringen. Ons ware wezen is leeg, alomtegenwoordig, stil, en rein. De ruimte die zich opent, is ons ware thuis. De weg hierheen voert door een sprituele praktijk die ons helpt los te laten tot we aan niets meer gehecht zijn. die transformatie vindt in ons innerlijk plaats en stelt ons in staat op een heel nieuwe wijze het ogenblik te leven.

uit: Eeuwige wijsheid - Willigis Jäger

1] De vervulling van mijn leven ligt in het hier en nu; ik weet dat alles al voorhanden is en dat ik niet achter ideeën over geluk hoef aan te lopen.

2] Het gaat erom tot mijn ware wezen door te dringen en de ruimte die zich opent als mijn ware thuis te zien.

3] Ik werk eraan om niet meer gehecht te zijn en deze transformatie in mijn innerlijk te laten plaatsvinden en op een nieuwe wijze in het 'ogenblik' te leven.

Het is aan te bevelen om de antwoorden (kort) schriftelijk vast te leggen, zodat u bij het nalezen daarvan daarop kunt reflecteren.

Locatie Maison Tenalach
Deel dit evenement